KÜLDETÉS ÉS STRATÉGIA

Küldetésnyilatkozat

Az Egri Hittudományi Főiskola a Római Katolikus Egyház felsőoktatási intézménye, amely 300 éve végzi küldetéséből fakadó feladatát: a teológus-lelkipásztorok képzését, és 30 éve a korunk Egyházának szükségleteire válaszolva – hittanárok képzését.

A főiskola arra hivatott, hogy képzési-nevelési feladatának magas színvonalon tegyen eleget olyan teológus-lelkipásztorokat és hittanárokat képezve, akik tanulmányaikat befejezve Jézus Krisztus evangéliumának értékrendjére alapozva elhivatottságból állnak szolgálatba az egyházi szükséglet szerinti helyen; munkájukkal, példájukkal és szavukkal hozzájárulnak korunk emberének szellemi - lelki - erkölcsi felemelkedéséhez, és lelkesen építik a szeretet civilizációját.

Az intézmény oktatói a szent tudomány, a teológia művelőiként elkötelezettek a tudományos kutatás iránt, felhasználva annak eredményeit az oktatás, és a főiskola javára, ugyanakkor választ is keresve a mai ember által felvetett kérdésekre, és szolgálva őket, mint a lelkek pásztorai.

A főiskola küldetésként kapta azt is, hogy a főiskolai keretek között működő Szent János Továbbképző Központot a lelki megerősödés és megpihenés otthonává, lelki központtá tegye a környezetében élő embereknek, a régió lakóinak, az Egri Főegyházmegye híveinek. Ugyanakkor szellemi centrummá is tegye a Központot, amely a mai kor kihívására is válaszolva keresztény felnőttképzési intézetként sok kortársunk számára fogalmazza meg az élet nagy kérdéseire az egyenes és világos, hitből fakadó válaszokat.

A főiskola küldetésének megvalósításában számít minden jó akaratú ember segítségére: elsősorban a fiatalokra, a leendő és mostani hallgatókra, az oktatókra és a munkatársakra, a hívekre, és a keresőkre, egyháziakra és világiakra, szegényekre és tehetősekre egyaránt, hogy támogatásukkal el tudja végezni szent feladatát.

A Főiskola stratégiája (2030)

Az EGHF küldetésnyilatkozatában foglaltak alapján a Főiskola stratégiai célkitűzései, valamint az annak eléréséhez szükséges részcélok, illetve tevékenységelemek az alábbi keretrendszerben foglalhatók össze:

A küldetésből fakadó stratégiai célok:

1.     Fő célkitűzés: 

Az Egyház számára minél magasabban kvalifikált, elkötelezett munkatársak képzése

Részcélok, eszközök:

a)    növekvő, illetve legalább nem csökkenő hallgatói létszám elérése;

b)    az egyház szükségletei szerint új képzési lehetőségek feltérképzése, biztosítása

c)     magas színvonalú képzés biztosítása;

d)    lehetőség biztosítása a képzésekben a lelki épülésre;

e)    a végzett hallgatók elégedettsége és a munkáltató egyházi elöljárók elégedettsége.

2.     Fő célkitűzés:

A hit átadásában való minél hatékonyabb közreműködés

Részcélok, eszközök:

a)    a lelkiségre való figyelem a képzések kialakítása és felülvizsgálata során;

b)    a Szent János Továbbképző Központban népszerű és rendszeresen megújuló lelki programok szervezése;

c)     az oktatók és a hallgatók egyházi és közéleti fórumokon való minél aktívabb ismeretterjesztő és tanúságtevő részvétele az illetékes egyházi hatóság által meghatározott keretek között;

d)     az oktatóknak és a hallgatóknak a médiában való minél aktívabb ismeretterjesztő és tanúságtevő részvétele az illetékes egyházi hatóság által meghatározott keretek között.

A Főiskola minőségcéljai (2022)

Az Egri Hittudományi Főiskola a stratégiai céljaira, az akkreditációs javaslatokra és a hallgatói/felhasználói/fenntartói igényekre tekintettel az alábbi minőségcélokat határozza meg a 2022. évre:

1.     magasszintű minőségbiztosítási rendszer kialakítása,

2.     magasabb színvonalú képzés biztosítása,

3.     a képzések lelkiségi tartalmának őrzése, fejlesztése a képzésfelülvizsgálat során,

4.     a képzések gyakorlatiasabb jellegének fokozása,

5.     a hallgatói elégedettség fokozása,

6.     az oktatók és a hallgatók aktívabb részvétele az evangelizáció különböző területein (pl. média).